هزار آذر سراب

ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از 20 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﻔﺠﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺷـﺪه دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻠﺰ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ( ﯾﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ) را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻄﺢ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ. اﺗﺼــﺎل ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از اﯾﻦ روش در ﺷﻤﺎر ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻋﯿﻮب ﻣﻌﻤﻮل روش ﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎری ﮔﺮم ( HAZ  ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻨﺘﺮﻣﺘﺎﻟﯿﮏ وازدﺳﺖ دادن ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ) را ﻧﺪارد.

Picture

نمونه کارها

نوشته های وبلاگ